Menu

Naše djelovanje nismo usmjerili isključivo na prodaju, nego i edukaciju, tako pored naše promocije rado sudjelujemo na županijskim aktivima školskih knjižničara, a godinama i na Proljetnim školama školskih knjižničara, gdje izmjenjujemo saznanja i iskustva na našim radionicama te upoznajemo brojne knjižničare o potrebi zaštite i popravka knjižne građe.